Skip to main content

Privacy Statement

Privacyverklaring Stichting Interieurs in Fryslân

De Stichting Interieurs in Fryslân hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring geven we aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De Stichting
Interieurs in Fryslân houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
  (doelen en type persoonsgegevens zijn elders in dit document nader omschreven);
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens, die minimaal nodig
  zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw toestemming indien wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
  persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen nemen, zodat de beveiliging van uw
  persoonsgegevens zo veel mogelijk gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de
  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze
  respecteren.


Als Stichting Interieurs in Fryslân zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft of contact
met ons wenst op te nemen, dan kan dit via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Database Interieurs
Onze taak bestaat uit het inventariseren van historisch waardevolle interieurs in Fryslân. Daartoe
verzamelen wij gegevens over woonhuizen en boerderijen waarin zich dergelijke interieurs zouden
kunnen bevinden. Vervolgens doen wij onderzoek naar de namen van de eigenaars of bewoners van
deze woonhuizen en hun telefoonnummers, zodat wij een afspraak kunnen maken voor een
bezichtiging en inventarisatie. Voor het onderzoek verwerken wij: naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer en e-mailadres. Het verzamelen van deze gegevens dient een gerechtvaardigd doel,
namelijk het uitvoeren van onze hoofdtaak, zoals hierboven omschreven.
De gegevens worden bewaard in een met wachtwoorden beveiligde omgeving in Google Drive. De
voorwaarden van Google en de beveiliging van dit platform zijn vastgelegd in de Data Processing
and Security Terms d.d. 13 maart 2018 van Google.
Wanneer er overeenstemming is met de eigenaar / bewoner van het pand dat geïnventariseerd zal
worden, worden ook afspraken gemaakt over de privacy. Als stelregel gelden de bovengenoemde
beperkingen in de aard van de gegevens en het gebruik er van.
In deze afspraken is vastgelegd dat de gegevens over de interieurs anoniem, dus zonder vermelding
van persoonsgegevens en adresgegevens, worden verwerkt. Dit geldt ook voor de wetenschappers,
die de database gaan bestuderen. Voor dit wetenschappelijk gebruik van de gegevens geldt, dat
hiervoor eerst toestemming moet worden verleend door het bestuur en dat dit gebruikt is beperkt
door wachtwoorden en filters.

Projectoördinator/databeheerder, projectassistenten, inventarisanten en waarderingsdeskundigen
Op ZZP- basis is een projectcoördinator/databeheerder aan het werk voor de Stichting Interieurs in Fryslân.
In een overeenkomst tussen de Stichting Interieurs in Fryslân en de coördinator is vastgelegd dat
niet hij, maar de Stichting Interieurs in Fryslân verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens
die hij in opdracht van de Stichting Interieurs in Fryslân verwerkt. Dit geldt ook de projectassistenten
en inventarisanten, die hun werk als ZZP-ers of vrijwilligers verrichten en ook voor de medewerkers die
als deskundigen de gegevens waarderen. Als persoon of als bedrijf zijn zij niet verantwoordelijk voor de
verwerking van de persoonsgegevens in de database, omdat zij hun werkzaamheden verrichten in opdracht
van de Stichting Interieurs in Fryslân.

Bestuur en Raad van Advies
Op de website van de Stichting Interieurs in Fryslân staan de namen van de bestuursleden, de namen van
de leden van de Raad van Advies en de namen van de actieve projectmedewerkers.
Zij hebben hier toestemming voor verleend.

Bewaartermijn
De Stichting Interieurs in Fryslân bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging
De Stichting Interieurs in Fryslân heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om persoonsgegevens te beschermen ten onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende
maatregelen genomen:

• Alle personen die namens de Stichting Interieurs in Fryslân werken in de database, zijn
  gehouden aan geheimhouding van de daarin vermelde persoonsgegevens;
• Op alle systemen wordt gebruik gemaakt van gebruikersnamen en wachtwoorden;
• Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvingen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens
door ons te laten overdragen aan u zelf. Daarbij vragen wij u wel om u te legitimeren, voordat wij
gehoor kunnen geven aan uw verzoek. Legitimatie voorkomt dat persoonsgegevens in verkeerde
handen vallen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover
direct met ons contact op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in de te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens,
de toezichthoudende instantie op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens

Stichting Interieurs in Fryslân:
Emmakade 42
8933 AT Leeuwarden
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.